BASKET STRAINER

เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยกรองของแข็งหรือสิ่งแปลกปลอมเช่นเศษตะกอน , เศษแก้ว ,หรือเส้นใยไม่ให้เข้าไปที่ตัวปั๊ม ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเครื่องจักรและยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

**สามารถกำหนดขนาด รูปแบบ และวัสดุในการสั่งผลิตได้**